четвртак, 19. новембар 2015.

Ћирилица у тржишним комуникацијама

Новица Коцић

Ве­ро­ват­но смо јед­на од рет­ких зе­ма­ља на ку­гли зе­маљ­ској ко­ја је, све­сно или не­све­сно, сво­је ћи­ри­лич­но пи­смо под­ре­ди­ла дру­гом. Чак и у др­жа­ва­ма са ви­со­ко­ра­зви­је­ном то­ле­ран­ци­јом, где жи­ви јед­на или ви­ше на­ци­о­нал­них ма­њи­на, на ам­ба­ла­жи је слу­жбе­но пи­смо на­ци­је (фран­цу­ски, ма­ђар­ски, ру­мун­ски, ру­ски, бу­гар­ски, грч­ки, не­мач­ки, ита­ли­јан­ски, ен­гле­ски, шпан­ски ...), да не под­се­ћа­мо на арап­ски свет, азиј­ске на­ро­де итд.


Пол Крејг Робертс: Чудо да на Западу нема правих терористичких напада

Операција "Париски напад" се одвија као што сам и очекивао. Француска влада насрће на грађанске слободе, са законима сличним америчком Патриотском закону: In Bush's Footsteps: Paris Adopts Measures Similar to US Patriot Act

Француски читаоци су ме обавестили да, према анкети, 84% Француза нема ништа против тога да буде шпијунирано све док их то чини безбедним. То значи да мозак није мртав само код 16% француског народа.

Други читалац ме је обавестио да ТВ станице навелико емитују писмо једног од "бомбаша Исламске државе", писмо написано на савршеном енглеском језику. Ајде?! Али они са тајним плановима знају да је свет на Западу глуп, колективни безнадежан случај.