недеља, 22. новембар 2015.

The Ugly Truth: Декадентност Запада - Амстердам спреман за самоуправљање сексуалних радница

Ноћна стража (De Nachtwacht, 1642). Аутор дела: Рембрант ван Рајн

The Ugly Truth:

Саба - Амстердам... Град којег направише припадници изабраног народа, "Јерусалим севера". Најпотресније у овој вести је што не потреса никога.

Амстердамска четврт "црвених фењера" је највећа туристичка атракција у понуди града, што Холанђанима не смета, чак се тиме хвале. То је, кажу, показатељ колико им је земља напредна, савремена и толерантна. Поносе се.

Тужно је гледати ову предивну земљу и народ који је свету дао неке од највећих уметника свих времена, тужно је гледати како тоне чак и дубље од декаденције, до тачке са које нема повратка.

Прочитајте: Амстердамски градоначелник: Град је спреман за бурдељ под управом сексуалних радница / Amsterdam Mayor: City ready for brothel run by sex workers - NL Times

Мркаљева и Вукова реформа ћирилице


Осам­на­е­сти век Ср­би су до­че­ка­ли са два је­зич­ка из­ра­за: срп­ско­сло­вен­ским и на­род­ним је­зи­ком. Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква до­би­ла је по­се­бан је­зич­ки из­раз с об­зи­ром на та­да­шњи по­ло­жај Ср­ба у ју­жној Угар­ској – ру­ску ре­дак­ци­ју ста­ро­сло­вен­ског је­зи­ка, тј. ру­ско­сло­вен­ски је­зик (Ср­би­ја је тра­жи­ла по­моћ од пра­во­слав­не Ру­си­је у књи­га­ма и учи­те­љи­ма с об­зи­ром на то да је на­ци­о­нал­ни, кул­тур­ни и вер­ски иден­ти­тет Ср­ба у ју­жној Угар­ској у пр­вој по­ло­ви­ни XVI­II ве­ка био озбиљ­но угро­жен).

Стварање Исламске државе Босне и Херцеговине - пропаганда (пример)

"Бошњачке" узданице НАТО-а (Извор: Islam and Security in Bosnia-Herzegovina*)

Ћирилизовано: Примерима се ништа не доказује, примерима се само илуструје. Али кад је пример овакав, из продукције Асошиејтед преса и са званичног гласила америчких оружаних снага Старс енд страјпс, доста говори шта се спрема.

Чланак остављамо без превода. Јер ко га не разуме у изворном облику неће умети ни да га употреби.

И подели својим пријатељима у иностранству, обавести их о још једном вапају "Бошњака" за унитарном (и за пар година) Исламском државом Босном и Херцеговином.