субота, 12. новембар 2016.

Како се дуингује бизнис?

Ћирилично иницијално писмо ПАЛИЛУЛА (Дарко Новаковић)

Да ли би се на­ши при­вред­но-еко­ном­ски и ме­диј­ски струч­ња­ци из­не­на­ди­ли ка­да би им не­ко ре­као да бар по­ла Ср­би­је не раз­у­ме зна­че­ње де­се­ти­на ан­гло-аме­рич­ких тер­ми­на ко­је су они уве­зли у срп­ски је­зик? О јед­ном од њих, Do­ing bu­si­ness list, на при­мер, слу­ша­мо и чи­та­мо већ да­ни­ма. Да ли би би­ло уме­сно пред­ло­жи­ти ме­ди­ји­ма и на­ци­о­нал­ним еко­ном­ско-раз­вој­ним (па­ра)др­жав­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, ко­је су нас из­ве­сти­ле о по­бољ­ша­ном по­ло­жа­ју на­ше др­жа­ве на по­ме­ну­тој ли­сти, да се овај тер­мин пре­ве­де на срп­ски и пи­ше ћи­ри­ли­цом? Би­ло би ве­ро­ват­но не­при­ме­ре­но под­се­ти­ти их да овај тер­мин, иако је вла­сти­то име, ипак мо­же да до­би­је свој срп­ски пар (као што смо нпр. WHO пре­ве­ли са СЗО). Да ли је ико то­ли­ко др­зак да до­тич­ним ме­ди­ји­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма (не­ке се­бе на­зи­ва­ју али­јан­са­ма) ка­же да не би би­ло ло­ше да из­ра­де и ћи­ри­лич­ке вер­зи­је сво­јих веб-сај­то­ва, јер по­слу­ју у зе­мљи Ср­би­ји, где на­род го­во­ри срп­ски и пи­ше ћи­ри­ли­цом?

Разговор с проф. др Милом Алечковић (ВИДЕО)
Психолошки рат и безбедност земље

Чему се Србија може надати ако су индустрија, банкарство и трговина у већинском страном власништву? Управо овоме што имамо данас. Да нам страни фактор „коло води”


Новица Коцић

Данашњој држави Србији, уколико остане овако неуређена, економски девастирана, политички дубоко посвађана и безбедносно избушена, уз сталне спољне притиске и уцене, прети опасност да постане, ако то већ није, полигон надметања и сукобљавања страних сила. Како сада стоје ствари, у игри су Вашингтон, Москва, Берлин и Анкара, с различитим мотивима и интересима.