субота, 24. децембар 2016.

Може ли нешто бити „ничим изазвано”

У српском језику постоји правило о тзв. слагању негација


Ћирилично иницијално писмо КУМОДРАЖ 02 (Дарко Новаковић)

У „Ве­чер­њим но­во­сти­ма“ и у но­ви­на­ма „Да­нас“ забeле­жи­ли смо две ва­ри­јан­те исте кон­струк­ци­је, у пр­вим „ни­чим не­и­за­зван“, у дру­гим „ни­чим иза­зван“: „Ни­чим не­и­за­зван, ви­со­ки пред­став­ник у БиХ Ва­лен­тин Ин­цко за­пре­тио је ме­ђу­на­род­ном вој­ном ин­тер­вен­ци­јом“ („Ве­чер­ње но­во­сти“, 16. 12. 2016, 2: Ми­ро­слав Фи­ли­по­вић); „Се­ћа­те ли се ко­ли­ко сам пу­та Па­но­ви­ћу на­би­јао на нос ме­ко­ћу ср­ца ко­ја га је на­во­ди­ла да из се­ва­па об­ја­вљу­је ни­чим иза­зва­не тек­сту­ал­не скле­по­ти­не Ма­рин­ка М. Ву­чи­ни­ћа“ („Да­нас“, 1. 12. 2016: Све­ти­слав Ба­са­ра, „Фа­мо­зно”). Пр­ву је, као што се ви­ди, упо­тре­био но­ви­нар, дру­гу, у сво­јој ко­лум­ни „Фа­мо­зно“, са­вре­ме­ни срп­ски пи­сац Све­ти­слав Ба­са­ра. Упо­треб­ну при­пад­ност да­тих кон­струк­ци­ја не би би­ло по­треб­но ни спо­ми­ња­ти да С. Ба­са­ра у сво­јој ко­лум­ни с ни­по­да­шта­ва­њем ни­је го­во­рио не са­мо о ак­ци­ји „Са­чу­вај­мо срп­ски је­зик“ не­го и о је­зи­ку „но­ви­на­ра“ и „лин­гви­ста“. За по­твр­ду на­во­ди­мо са­мо Ба­са­ри­ну ни на че­му не­у­те­ме­ље­ну оце­ну да „на­ци­о­нал­не је­зи­ке чу­ва­ју и обо­га­ћу­ју пе­сни­ци и пи­сци, ни­по­што лин­гви­сти, а по­го­то­во не но­ви­на­ри“. У скла­ду с тим, он је ауто­ре тек­сто­ва „Са­чу­вај­мо срп­ски је­зик“ про­гла­сио „Чу­ва­ри­ма бе­сло­ве­сно­сти“, па му ма­ло би­ла за то јед­на ко­лум­на, не­го је чак две­ма дао исти на­слов „Чу­ва­ри бе­сло­ве­сно­сти 2“).

Шта стварно значи ИСИС (ISIS)?Мислили сте да су уредници полуписмена чељад која верује да су џихадисти, углавном Арапи, својој терористичкој организацији наденули енглески назив Islamic State of Iraq and Syria, па отуда скраћеница ISIS, односно ИСИС на српским патриотским сајтовима? Не, информатори с неесенесовских гласила су лукаве лије, дају нам информацију више а да нико не може да их оптужи за антисемитизам. Одавно знају они што репер Рајан Досон тек сада докучи, да је ISIS скраћеница за Israel Secret Intelligence Service (Израелска тајна обавештајна служба).

Шта кажете, ни Јевреји не би својој служби дали енглески назив?