Подржите "Русија инсајдер"! И придружите се!


Нећемо преводити, вама који сајт "Русија инсајдер" користите непосредно или можете сарађивати са колегама - међу којима има и Срба - превод није потребан:


Russia Insider needs your help! Share this video! 

 Keep us alive and make a donation directly to PayPal:

https://www.paypal.com/us/cgi-bin/web...

or visit our donation page for all the ways to support Russia Insider:

http://russia-insider.com/support

Check out our list of media appearances over the past year:

http://russia-insider.com/media_about_us

DON'T FORGET TO SHARE THIS VIDEO!


Приредио: Александар Јовановић / Ћирилизовано

Коментари