среда, 18. новембар 2015.

Гло­ба­ли­за­ци­ја језика

Пе­ри­фе­риј­ски ни­вои свих је­зи­ка све ви­ше ли­че јед­ни на дру­ге, тј. лек­си­ка за но­ве по­ја­ве и про­це­се го­то­во да је из­јед­на­че­на у свим сло­вен­ским је­зи­ци­ма

Као и у мно­гим дру­гим дру­штве­ним по­ја­ва­ма и од­но­си­ма са­вре­ме­ног до­ба, гло­ба­ли­за­ци­ја је је­дан од до­ми­нант­них по­кре­та­ча лек­сич­ких про­ме­на у ве­ћи­ни сло­вен­ских и европ­ских је­зи­ка.

У Мо­скви је, 2009. го­ди­не, одр­жа­на на­уч­на кон­фе­рен­ци­ја Ко­ми­си­је за твор­бу ре­чи Ме­ђу­на­род­ног сла­ви­стич­ког ко­ми­те­та, ко­ја је би­ла по­све­ће­на ино­ва­ци­ја­ма у твор­би ре­чи и но­вим ре­чи­ма у сло­вен­ским је­зи­ци­ма. Струч­ња­ци за лек­си­ко­ло­ги­ју и твор­бу ре­чи из свих сло­вен­ских зе­ма­ља ре­фе­ри­са­ли су о лек­сич­ким но­ви­на­ма у сво­јим је­зи­ци­ма. Сви су при­ку­пи­ли и пред­ста­ви­ли бо­га­ту гра­ђу из реч­ни­ка нео­ло­ги­за­ма. Из­не­на­ђу­ју­ћа је би­ла чи­ње­ни­ца да су спи­ско­ви нео­ло­ги­за­ма у свим је­зи­ци­ма би­ли ско­ро по­ду­дар­ни. Та­ко су, ре­ци­мо, у свим је­зи­ци­ма као нео­ло­ги­зми за­бе­ле­же­не лек­се­ме овог ти­па: би­знис-клуб, ма­стер-клас, фит­нес-ин­струк­тор или ме­те­о­а­ларм, па­ра­о­лим­пи­ја­да, ви­де­о­клип, еко­ак­ти­ви­ста, евро­скеп­ти­ци­зам, за­тим број­не лек­се­ме ко­је се за­вр­ша­ва­ју на -иза­ци­ја (би­ро­кра­ти­за­ци­ја, ин­тер­не­ти­за­ци­ја, ра­ди­ка­ли­за­ци­ја, вул­га­ри­за­ци­ја, аро­ма­ти­за­ци­ја), лек­се­ме са су­фик­сом -(ија)да (пар­ла­мен­ти­ја­да, шу­бер­ти­ја­да, ро­ле­ри­ја­да, еко­но­ми­ја­да), по­ве­ћа­ва се број име­ни­ца ко­је по­чи­њу са те­ле-, тер­мо-, астро- , га­ла- итд. (те­ле­но­ве­ла, те­ле­ма­ра­тон, тер­мо­ча­ра­пе, тер­мо­па­пир, астро­ме­ди­ци­на, га­ла­шоу), а све је ви­ше и име­ни­ца ко­је се за­вр­ша­ва­ју са -гејт, -фил, -мен, -хо­лик итд. (наф­та­гејт, фран­ко­фил, фран­ко­мен, есте­то­хо­лик, чо­ко­ла­до­хо­лик).

WNU: Фасцинантан видео предавања рапорта руских генерала Путину у командно-контролном центру


Уредник War News Update: Згранут сам што је руска влада / војска дозволила емитовање овог видеа у коме се види како њихов командно-контролни центар ради. Не треба вам знање руског да бисте разумели шта се дешава... видео елемент све говори. Амерички еквивалент је доле, али само фотографија.