уторак, 29. септембар 2015.

Опсег српскога књижевног језика данас

Није нам наравно намера, нити то спада у наш научни програм, да пропагирамо овде идеју да је хрватски филолошки корпус српскојезички по карактеру (О томе бисмо морали оставити Хрвате да одлуче, а знамо како би одлучили, и како одлучују); намера нам је да опоменемо општу јавност на опрез


Илустрација Дарко Новаковић/Кумодраж

У на­у­ци вла­да пра­ви­ло – ко­је је при­хва­тљи­во и као оп­шти фи­ло­зоф­ски став – да би­ло ко­ји пред­мет про­у­ча­ва­ња и школ­ске на­ста­ве мо­ра би­ти ја­сно иден­ти­фи­ко­ван, де­фи­ни­сан и оме­ђен од су­сед­них и срод­них пред­ме­та на­у­ке и ди­дак­ти­ке – па је та­ко и са је­зи­ком. Срп­ски је­зик уоп­ште, па и књи­жев­ни срп­ски је­зик, по­сле ве­ли­ких по­ра­за срп­ског оруж­ја и срп­ске на­ци­о­нал­не иде­је у ју­го­сло­вен­ском гра­ђан­ском ра­ту, на­шао се у сен­ци по­ли­тич­ких пре­га­ња­ња и но­ви­нар­ских до­ми­шља­ња, а оста­је го­то­во са­свим из­ван на­уч­ног по­гле­да на оно што се  да­нас тим тер­ми­ном мо­же и мо­ра на­зва­ти. За­то је о то­ме по­треб­но да­нас по­ве­сти на­чел­ну рас­пра­ву. По­јам срп­ског је­зи­ка – као и сва­ки дру­ги – има свој обим и са­др­жај, а срп­ски је­зик се по тим па­ра­ме­три­ма од­ре­ђу­је бар на два ни­воа: на ни­воу те­ри­то­ри­јал­ног про­сти­ра­ња и осо­би­на ње­го­вих ди­ја­ле­ка­та, и на ни­воу књи­жев­ног је­зи­ка као сред­ства кул­тур­не ко­му­ни­ка­ци­је.

Саудијска Арабија: Уклањање изгажених верника булдожерима (Фотографије 18+)

Извор: Embedded image permalink

War News Updates:  Ако су ове фотографије веродостојне, Саудијска Арабија заслужује оно што већ многи траже - најоштрију осуду. Иначе, "Фокс њус" каже да је у стампеду погинуло најмање 1100 хаџија: Death toll reportedly climbs to at least 1,100 in Saudi Arabia hajj stampede.


Пол Крејг Робертс: Вашингтон чињеницама не верује

Данас, 28. септембра, ј70. годишњица је УН. Питање је колико су добра УН учиниле Нешто мировних операција плавих шлемова УН јесте имало ограниченог успеха. Али, углавном је Вашингтон користио УН - за рат, као што су били Корејски рат и хладни рат Вашингтона против Совјетског Савеза. У наше време, Вашингтон је слао тенкове УН против босанских Срба, у периоду када је Вашингтон демонтирао Југославију и Србију, а за "ратне злочине" оптуживао српске лидере, који су покушавали да интегритет своје земље одбране од агресије Вашингтона.

Сиријски "побуњеници" у паници хрле за Европу

Чак и површна анализа кореспонденције између милитаната "Исламске државе" и сиријске опозиције на друштвеним мрежама открива да се морал "револуционара" и "бораца за калифат" веома разликује од онога какав су имали само неколико недеља раније.

Бројни постови и поруке позивају побуњенике да напусте Сирију и крену као обичне избеглице за Европу, где ће "нам глупе неверничке овце дати новац и смештај".